การจำแนกสายพันธุ์กระบองเพชร | Cactus species classification

กระบองเพชรมีอยู่ทั่วโลกทั้งสิ้น 125 - 130 สกุล (ประมาณ 1,500 ชนิด) ซึ่งถูกจำแนกไว้หลายวิธี เช่น
 1. จำแนกตามสกุล
 2. จำแนกตามกลุ่ม 8 กลุ่ม
 3. จำแนกตามกลุ่ม (Gordon Rowley, หนังสือ"The Illustrated Encyclopaedia of Succulents")

1. จำแนกตามสกุล
กระบองเพชร สกุล Ariocarpus
กระบองเพชร สกุล Astrophytum
กระบองเพชร สกุล Aztekium
กระบองเพชร สกุล Carnegiea
กระบองเพชร สกุล Cephalocereua
กระบองเพชร สกุล Cleistocactus
กระบองเพชร สกุล Copiapoa
กระบองเพชร สกุล Corypantha
กระบองเพชร สกุล Discocactus
กระบองเพชร สกุล Dolichothle
กระบองเพชร สกุล Echinocactus
กระบองเพชร สกุล Echinocereus
กระบองเพชร สกุล Echinofossulocactus
กระบองเพชร สกุล Echinopsis
กระบองเพชร สกุล Espostoa
กระบองเพชร สกุล Ferocactus
กระบองเพชร สกุล Gymnocalycium
กระบองเพชร สกุล Hamatocactus
กระบองเพชร สกุล Lophocereus
กระบองเพชร สกุล Lophophora
กระบองเพชร สกุล Mammillaria
กระบองเพชร สกุล Melocactus
กระบองเพชร สกุล Neoporteria
กระบองเพชร สกุล Notocactus
กระบองเพชร สกุล Obregonia
กระบองเพชร สกุล Opuntia
กระบองเพชร สกุล Parodia
กระบองเพชร สกุล Pereskia
กระบองเพชร สกุล Pilosocereus
กระบองเพชร สกุล Rebutia
กระบองเพชร สกุล Rhipsalis
กระบองเพชร สกุล Stetsonia
กระบองเพชร สกุล Sulcorebutia
กระบองเพชร สกุล Thelocactus
กระบองเพชร สกุล Uebelmannia
กระบองเพชร สกุล Weingartia


2. จำแนกตามกลุ่ม
 1. กลุ่ม Cereus ; ไม่มีใบ เมล็ดมีสีดำหรือน้ำตาล ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีหนามเป็นจำนวนมาก โคนดอกด้านนอกอาจมีหนามหรือไม่มีก็ได้
 2. กลุ่ม Echinocactus ; จะออกดอกที่บริเวณตรงกลางด้านบนสุดของต้น
 3. กลุ่ม Echinopsis ; ไม่มีใบ เมล็ดมีสีดำหรือน้ำตาล ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีหนามเป็นจำนวนมาก ผิวด้านนอกของดอกมีขนแข็งหรือเกล็ดสั้น ๆ ปกคลุมอยู่
 4. กลุ่ม Hylocereus ; ไม่มีใบ เมล็ดมีสีดำหรือน้ำตาล ลำต้นมีลักษณะเป็นสัน หนามค่อนข้างบอบบาง จัดว่าเป็นพืชอิงอาศัย มีระบบรากอากาศ
 5. กลุ่ม Melocactus ; จะออกดอกที่บริเวณตรงกลางด้านบนสุดของต้น
 6. กลุ่ม Neopoteria ; มีลักษณะเป็นต้นขนาดเล็ก เป็นสัน ลำต้นอาจเป็นทรงกระบอกหรือทรงกลม มีปุยนุ่มและมีหนามมาก
 7. กลุ่ม Opuntia ; มีใบขนาดเล็ก มีหนาม เมล็ดมีปีกและมีเยื่อหุ้มเมล็ด
 8. กลุ่ม Pereskia ; ยังคงมีใบแท้อยู่ เมล็ดมีสีดำและมีเยื่อหุ้มเมล็ด ไม่มีหนามหรือขนแข็ง


แคคตัส เป็นการเรียกทับศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า Cactus แปลว่า กระบองเพชร
3. จำแนกตามกลุ่ม (Gordon Rowley, หนังสือ"The Illustrated Encyclopaedia of Succulents")
แคคตัส กลุ่ม Ario carpus
แคคตัส กลุ่ม Astrophytum
แคคตัส กลุ่ม Cereus
แคคตัส กลุ่ม Echinocactus
แคคตัส กลุ่ม Echinocereus
แคคตัส กลุ่ม Echinopsis
แคคตัส กลุ่ม Epiphyllum
แคคตัส กลุ่ม Hylocereus
แคคตัส กลุ่ม Lobivia
แคคตัส กลุ่ม Mammillaria
แคคตัส กลุ่ม Melocactus
แคคตัส กลุ่ม Neopoteria
แคคตัส กลุ่ม Opuntia
แคคตัส กลุ่ม Pereskia
แคคตัส กลุ่ม Pilocereus
แคคตัส กลุ่ม Rebutia


Reference

Wikipedia. (2558). Classification of the Cactaceae. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Classification_of_the_Cactaceae.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น